Dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD
Chủ đầu tư: Công ty TNHH M
ột thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa lạc
Quy mô diện tích: 9.929 m2

Tổng mức đầu tư: Khoảng 80.2 tỉ đồng

Vị trí: Khu Hỗn hợp - Khu CNC Hòa Lạc

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hưu, vốn vay thương mại

Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm

Giấy chứng nhận đầu tư: 7763666732 ngày 07/11/2016